ΝΕΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΦΟΥΣ
(21.12.2017)
SafeFiler

Εγκατεστημένο σύστημα SAFE FILLER της ΑΤΕΚΕ σε εταιρικά πρατήρια του ομίλου πετρελαιοειδών της Motoroil με αδιάληπτη λειτουργεία από την ημέρα εγκατάστασης του συστήματος (3 Νοεμβρίου 2017) έως και σήμερα.

Διάταξη

H ATEKE ανέπτυξε ένα πλήρος αυτοματοποιημένο σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη των προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Νόμο 4439/2016 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 222/30-11-16) και συγκεκριμένα όσα ρητώς περιγράφονται στο Άρθρο 25: «Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους». Παράλληλα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καλύπτονται και οι όποιες πρόσθετες απαιτήσεις και προδιαγραφές του πελάτη. Η ασφάλεια του συστήματος και της εγκατάστασης, η εργονομία και η ευκολία χρήσης, η δυνατότητα ελέγχων πριν και μετά την εγκατάσταση καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος είναι οι κύριοι παράμετροι στους οποίους στηρίχθηκε το σύστημα

Βασική λειτουργία συστήματος

Η βασική λειτουργία του συστήματος Safe  Filler περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες κατάλληλες για ATEX ZONE 1 (open / close) αποκοπής καυσίμου, οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι δυο απαιτητές συνθήκες ελέγχου βάσει της προαναφερθείσας Νομοθεσίας για όλο το διάστημα της παραλαβής του καυσίμου (βλέπε Εικόνα 3 Διάταξη Συστήματος – SAFE FILLER).

Συνθήκη 1

Εξασφάλιση ορθής σύνδεσης ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών από τον Vapor Recovery Adaptor στο βυτιοφόρο όχημα μέσου του σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης.

Το σύστημα πραγματοποιεί, για όλο το χρονικό διάστημα εκφόρτωσης του βυτιοφόρου, συνεχή και αδιάλειπτο έλεγχος της ορθής σύνδεσης του ελαστικού βραχίονα. Σε περίπτωση αφαίρεσης του ελαστικού βραχίονα από τον σωλήνα επιστροφής ατμών το σύστημα ενεργοποιεί τις δικλίδες ασφαλείας, στέλνοντας εντολή στον αυτόματο πίνακα ελέγχου της διάταξης να τεθούν σε κατάσταση “Closed” οι βάνες των στομίων πλήρωσης , παύοντας την διαδικασία εκφόρτωσης με ταυτόχρονη οπτική και ακουστική σήμανση.

Συνθήκη 2

Ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου.

Το σύστημα, για όλο το χρονικό διάστημα εκφόρτωσης του βυτιοφόρου, επιτηρεί και βαθμονομεί την συνέχεια γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο.

Η λειτουργία της διάταξης γείωσης βασίζεται στο σύστημα μανδάλωσης (Interlock) που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις LPG.

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η διάταξη γείωσης ή διακοπεί η συνέχεια της γείωσης ή η τιμή της γείωσης είναι εκτός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, το σύστημα ενεργοποιεί τις δικλίδες ασφαλείας στέλνοντας εντολή στον αυτόματο πίνακα ελέγχου της διάταξης να τεθούν σε κατάσταση “Closed” οι βάνες των στομίων πλήρωσης, παύοντας την διαδικασία εκφόρτωσης με ταυτόχρονη οπτική και ακουστική σήμανση.

Το Safe Filler διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής 10.000 ενεργειών και σφαλμάτων. Η διαθεσιμότητα του reporting γίνεται με κωδικούς πρόσβασης και ανάλογης διαβάθμισης (user, administrator).

Εξοπλισμός συστήματος:

Ο βασικός εξοπλισμός του συστήματος ελέγχου αποτελείται από τα εξής:

 1. Κεντρικός πίνακας ελέγχου (πίνακας αυτοματισμού) και υποπίνακας πνευματικών βανών

Ο πίνακας κατασκευάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα με χρήση πιστοποιημένων υλικών (βλέπε Εικόνα 1 Κεντρικός πίνακας ελέγχου (πίνακας αυτοματισμού)).

Σε κάθε πίνακα ενσωματώνονται:

 1. Διακόπτες αέρος με φίλτρο ρυθμιστή και λιπαντήρα αέρος
 2. Διακόπτης άμεσης διακοπής λειτουργίας ‘’emergency button’’
 • Έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (Programmable Logical Controller PLC.
 1. Οθόνη αφής (touch screen) στη πρόσοψη του πίνακα, η οποία παρέχει φιλική προς τον χρήστη επικοινωνία με τις λειτουργίες του συστήματος (Human Machine Interface –HMI).
 2. Προαιρετικά, η πλήρη έκδοση, περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα επίβλεψης εγκατεστημένο σε υπολογιστή που δύναται να τοποθετηθεί στο γραφείο διαχείρισης του πρατηρίου. Tο PLC δύναται να συνδεθεί μέσω ενός μετατροπέα με σύστημα επίβλεψης τοποθετημένο στον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το σύστημα εισροών εκροών της εταιρείας Singular Logic για πρόσθετες ενέργειες πέραν της νομοθεσίας που αναλύονται σε παρακάτω παραγράφους.

Με στόχο την παροχή ασφαλούς και εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, και λαμβάνοντας υπόψη την δυνατή διαθεσιμότητα χώρων των πρατηρίων, το PLC η οθόνη αφής και τα βοηθητικά εξαρτήματα είναι τοποθετημένα μέσα σε πίνακα που θα εγκατασταθεί σε σημείο που θα εξυπηρετεί τόσο την λειτουργία του πρατηρίου, όσο και την διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής καυσίμου στο πρατήριο.

 1. Μηχανισμός ελέγχου ορθής σύνδεσης ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου οχήματος με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου με μαγνητική επαφή κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου.
 2. Ηλεκτρονικό σύστημα μανδάλωσης γείωσης

Το σύστημα ελέγχου γείωσης, αποτελεί μέρος του κεντρικού πίνακα ελέγχου, και εξασφαλίζει την συνέχεια γείωσης του βυτιοφόρου κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης του καυσίμου στο πρατήριο. Ως διαδικασία του συστήματος γείωσης είναι η σύνδεση της ειδικής τσιμπίδας πάνω σε ειδική θέση στο βυτιοφόρο και το πάτημα του πράσινου κουμπιού στην πρόσοψη του πίνακα. Το σύστημα έχει ξεκινήσει την διαδικασία ελέγχου και μέτρησης και με την ολοκλήρωση των ελέγχων τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας στον χειριστή για λειτουργία των αεροβανών. Σε όλη την διαδικασία παράδοσης καυσίμου το σύστημα ελέγχει και μετρά και στην περίπτωση που γίνει ενέργεια να ξεσυνδεθεί η τσιμπίδα από το βυτιοφόρο ή μετρήσει γείωση εκτός ορίων λειτουργίας, το σύστημα δίνει σφάλμα και κλείνει τις αεροβάνες. Η λειτουργία της διάταξης γείωσης βασίζεται στο σύστημα μανδάλωσης (Interlock) που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις LPG.

Πριν έναρξης εγκατάστασης του συστήματος Safe Filler, πραγματοποιείται μέτρηση της γείωσης του πρατηρίου.

 1. Αντιεκρηκτικές τηλεχειριζόμενες αεροβάνες δεξαμενών αποκοπής καυσίμου

Για τις ανάγκες του συστήματος, της νομοθεσίας και της κατανομής εκρηκτικών ζωνών, χρησιμοποιείται απομακρυσμένο φρεάτιο πλήρωσης (Offset filling). Οι αεροβάνες τοποθετούνται είτε σε υπέργειο απομακρυσμένο φρεάτιο πλήρωσης, είτε στο φρεάτιο της εκάστοτε δεξαμενής. Οι αεροβάνες είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου και φέρουν πιστοποίηση κατά ΑΤΕΧ κατάλληλη για την εκρηκτική ζώνη η οποία έχει οριστεί στην μελέτη κατανομής εκρηκτικών ζωνών.

 1. Λοιπά όργανα και εξοπλισμός

Όργανα τοποθετημένα στη μονάδα ή στο σύστημα κατάλληλα για προσδιορισμό της ζώνης στην οποία λειτουργεί το σύστημα όπως:

 • Gas detectors system. Δυνατότητα λειτουργία αισθητήρων με τεχνολογίας είτε infrared (accuracy 5%FS) είτε Pellister (accuracy 1%FS). Δυνατότητα βαθμονόμησης έως 5 επίπεδα.
 • Κουμπί λιτρομέτρησης. Δυνατότητα επιστροφής καυσίμου στη δεξαμενή στην διαδικασία λιτρομέτρησης αντλιών / διανομέων.
 • Pressure sensor and transmitter Αντιεκρηκτικού τύπου (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Συμπιεστής αέρος (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Leak check system (συμπεριλαμβάνει και φιάλη αζώτου) – (προαιρετικός εξοπλισμός) – αφορά την πλήρη έκδοση του συστήματος που συμπεριλαμβάνει μηχανισμό ελέγχου πριν της έναρξης παραλαβής.

« επιστροφή
TOP