ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ &
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
  • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών

Κύριοι πελάτες μας είναι οι ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, CORAL GAS καθώς και οι εγκαταστάσεις LPG της ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αναλαμβάνουμε έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Έχουμε εκτελέσει έργα κατασκευής και ανακατασκευής κτιρίων, γραφείων, μεταλλικών κτιρίων και υπόστεγων, χωματουργικές εργασίες, οδοποιίας, λεκανών ασφαλείας δεξαμενών και άλλα.

Επίσης, έχουμε εκτελέσει μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά έργα, την κατασκευή αντλιοστασίων, υποσταθμών, ηλεκτρολογικών δικτύων, σωληνουργικών δικτύων, (καυσίμου, αέρα, πυρόσβεσης κ.λπ.), υποδομές για εξειδικευμένο εξοπλισμό (αισθητήρες στάθμης, αυτοματοποίησης γεμιστηρίων κ.λπ.) καθώς και αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις.

Η ΑΤΕΚΕ από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε και στο χώρο των εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΒΕΜ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΒΕM – ΠΑΧΗ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ”. Η παρούσα εργολαβία αφορά οικοδομικές εργασίες για τη συντήρηση υφιστάμενης περίφραξης (τοιχίου, πλέγματος, κιγκλιδωμάτων), τοποθέτηση νέας αγροτικής περίφραξης και μεταλλικών θυρών, με σκοπό την βελτίωση της περιμετρικής περίφραξης των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στα Μέγαρα, την Πάχη και την Αγία Τριάδα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παρούσα εργολαβία αφορά οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή νέας τοπικής οδού, οδοστρώματος με ασφαλτικά περιμετρικά των λεκανών ανάσχεσης στην εγκατάσταση της ΕΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στον Ασπρόπυργο.

GUNUITE ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την σταθεροποίηση των πρανών των λεκανών ανάσχεσης των δεξαμενών στην Εγκατάσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στον Ασπρόπυργο.
Τα πρανή καθαρίστηκαν από σαθρά και φυτικές ύλες. Στη συνέχεια αφού έγιναν οι τελικές διαμορφώσεις τοποθετήθηκε ο οπλισμός με την χρήση κατάλληλων αποστατών και στη συνέχεια έγινε η σκυροδέτηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

TOP